Yosui Inoue
Kokoro Moyo – Yosui Inoue (1973)

Inoue Yosui - Kokoro Moyoo