The Darts
Kemeko No Uta – The Darts (1968)

the darts - kemeko no uta